google-site-verification=BXEvBwgLLf1nLiquuSvKhxvUxKLBypmdr_JSue2w7Js
menuordersearch
oumghandisheh.ir

قیمت و خرید اخلاق حرفه ای در رسانه از منظر قرآن کریم

مشاهده سبد خرید

تومان
linkedininstagraminstagramaparatlenzorpinterestcloobtwiter
اندیشه خود را ماندگار کنید 02188102775
heder
اخلاق حرفه ای در رسانه از منظر قرآن کریم
مدل کالا
غلامرضا غلامی ابرستانی
تصاویر بیشتر
اخلاق حرفه ای در رسانه از منظر قرآن کریم
(0)
(0)
غلامرضا غلامی ابرستانی
وضعیت کالا : موجود
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
تومان
معرفی کوتاه

از مباحث مطرح در حوزه اخلاق می‌توان دریافت که اهمیت آموزه‌‌‌‌‌های اخلاقیدربکاربستنآنهاست به عبارت دیگر اخلاق تا وقتی که در سطح سخن و نظر باقی می‌ماند نباید از آن انتظار تأثیرات فردی یا اجتماعی داشت بلکه در عرصه عمل است کهتوقعمی‌رودآثاربکارگیریهرنظریهاخلاقیونتایجآنملاحظه شود و از همین منظر است که موضوع اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی و به تبع آن اخلاق حرفه‌ای مطرح می‌شود.

ازاینمنظرمیاناخلاقکاربردی و اخلاق هنجاری رابطه برقرار و اخلاقکاربردی شاخه‌ای ازاخلاقهنجاری تلقی می‌شود با این توضیح کهاخـلاقهنجـاریپایه‌ای تریناحکاماخلاقوعامترینمعیارهایخوبوبدودرستونادرستآنراارائه می‌کند واخلاقکاربردی به بحث درباره هنجارهـای اخلاقـی در مـوارد خـاص و کاربردیمی‌پردازد.۶۰

از جمله رویکرد‌‌‌‌های کاربردی به اخلاق می‌توان به اخلاق حرفه‌ای اشاره کرد، اخلاق حرفه‌ای نوعی از اخلاق کاربردی است کهمباحثاخلاقیدرحرفه‌‌‌‌‌های مختلف را مورد مطالعه قرار می‌دهد و تلاش می‌کند تا مسئولیت‌‌‌‌های اخلاقی هر حرفهوراههایحلمسائلآنرابیانکند.

امروزهاخلاقحرفه‌ایدامنهوسیعیپیداکردهچراکهبرحسبتنوعحرف، گسترشیافتهوحوزه‌‌‌‌‌های مختلفشغلیوصنفیرادربرگرفتهاست، همچنیندراینزمینهدورهیافتسنتیوجدیدبوجودآمدهاست، رهیافتسنتیبهمسئولیتاخلاقیافراددرمشاغلوحرف می‌پردازدورهیافتجدیدکهنسبتبهاخلاقحرفه‌ایرویکرداستراتژیکوسیستمیدارد.۶۱

 باتوجهبهتوضیحاتفوق، اگراخلاقحرفه‌ایرانوعیازاخلاقکاربردیوبهمعنایمجموعه‌ای ازمعیارهایاخلاقیبراییکحوزهکاریبدانیماخلاقحرفه‌ایدررسانهیکیازانواعاخلاق‌‌‌‌‌های کاربردیو از جمله مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود چرا که رسانه‌ها از جمله تأثیرگذارترینبازیگراندرعرصهفرهنگواجتماعبهشمارمی‌روند.

ونکتهآخراینکه، آنچهدرایناثر، ذیل عنوان «اخلاق حرفه‌ای در رسانه از منظرقرآنکریم» موردبررسیقرارمی‌گیردوارائهمی‌شود، ازآنجهتکهمبانیاخلاقراازآموزه‌‌‌‌‌های آسمانی موجود در کلام وحی اخذ می‌کند از نوع اخلاق هنجاری وفرا طبیعت گرایانه محسوب می‌شود و از آن حیث که به کاربرد اخلاق در یک حوزه کاری و شغلی می‌پردازد از نوع اخلاق کاربردی، شاخه حرفه‌ای به شمار می‌رود.

 

فهرست مطالب

فصلاول:مقدمه1

فصلدوم:چیستیاخلاقواخلاقحرفه‌ای. 1

معنیلغویواصطلاحیواژهاخلاق. 1

دیدگاههایمختلفدربارهاخلاق. 1

اخلاق حرفه‌ای.. 1

فصلسوم:اصولکلیآموزه‌هایاخلاقیقرآنکریمError! Bookmark not defined.

الف - حقمحوریوعدالتگرایی. 1

ب - نیکوکاریوشایستهکرداری.. 1

ج - داناییمحوریوخردورزی.. 1

فصلچهارم:آموزه‌هایاخلاقحرفه‌ایدررسانهازمنظرقرآنError! Bookmark not defined.

فصلپنجم:جمعبندی. Error! Bookmark not defined.

منبع و ارجاعات

بخشی از مطالب

همان‌طور که در فصل نخست اشاره شد در این تحقیقباهدفشناختتوصیه‌‌‌‌‌های اخلاقیقرآنکریم، تمامآیاتاینمنبعآسمانیموردمطالعهقرارگرفتهوآیاتیکهبهنظررسیدهدربردارندهآموزهاخلاقیبرایرسانهاستانتخاب، بابهرهگیریازترجمه‌ها، تفاسیر، فرهنگنامه‌ها ومتوندینیموردبررسیوتحلیلقرارگرفتهوازآنهااستنتاجاتیبدستآمدهاست، نتایجحاصلازاینفرآیند، ذیلسهعنوانکلیقابلتقسیموارائهاست، اینسهعنوانکهشایدبتوانآنهارامفاهیمواصولاساسیآموزه‌‌‌‌‌های اخلاقیقرآندانست، عبارتنداز:

الف - آموزه‌هایی کهحقمحوریوعدالتگراییراموردتوصیهقرارمی‌دهند.

ب - آموزه‌هایی کهنیکوکاریوشایستهکرداریراموردتوصیهقرارمی‌دهند.

ج - آموزه‌هایی کهداناییمحوریوخردورزیراموردتوصیهقرارمیدهند.

دراینفصلهریکازاصولسهگانهمذکور، به‌صورت جداگانه تبیینوآموزه‌‌‌‌‌های اخلاقی که ذیل آنها قرار می‌گیرد ارائه می‌شود:

الف - حقمحوریوعدالتگرایی

-«... خداوندحقاست...» حج: ۶/ لقمان: ۳۰

- «بدرستیکهخداحتیذره‌ای ستمنمی‌کند...» نساء: ۴۰

-«اوستکهآسمان‌ها وزمینرابحقآفرید...» انعام: ۷۳

-«...خدا به حق هدایت می‌کند...» یونس:۳۵

-«اوکسیاستکهرسولشراباهدایتوآیینحقفرستاد...» توبه:۳۳

-«خداوندکسیاستکهکتابووسیلهسنجشرابهحقنازلکرد...» شورا:۱۷

-«...بهیقینباطلنابودشدنیاست.» اسراء:۸۱

-«...خداوندحرامکردهاستگناهوستمبهناحقرا...» اعراف:۳۳

- «بدرستیکهخداوندبهعدلفرمانمی‌دهد...» نحل:۹۰

-«بگوپروردگارمنبهعدلفرماندادهاست...» اعراف: ۲۹

-«بدرستیکهآدمیدرخسراناست، مگرانهاکهایمانآوردندوکارهایشایستهکردندویکدیگررابهحقسفارشکردند...» العصر:۲ و۳

-«و از آنها که آفریدیم گروهی به حق هدایت می‌کنند و به حق اجرای عدالت می‌کنند.» اعراف:۱۸۱

درقرآنکریمآیاتزیادیدربارهدومفهومحقوعدلوجوددارد۶۲ کهتعدادی از آنها در سطور فوق ملاحظه می‌شود، براساسآیاتمذکور، خداوندحقاست، هستیرامبتنیبرحقآفریدهاست، بهحقهدایت می‌کند، آیینی کهفرستادهمبتنیبرحقاست، بهعدلفرمانمی‌دهد، بهکسیستمنمی‌کندوستمکردنراحرامکردهاست، همچنین از آیات فوق برداشت می‌شود که سعادت بشردرپیرویازحقوعدالتاست، چنانچهانسانرویکردورفتارخودرامبتنیبرحقوعدلودرپرهیزازستمقراردهد، درهماهنگیوهمسوییباحقیقتحاکمبرجهانهستیبهجاودانگیمیرسدواگردرورطهباطل‌وتعارضباحقیقتقرارگیرددچارخسرانونابودیمی‌شود زیرا کهباطلفناپذیراست.

اماحقچیست؟وعدلکداماست؟حقدرلغتبهدرستوثابتیکهانکارآنروانباشدگفتهمی‌شود۶۳ ودرباره معنای اصطلاحی آن گفته شده که اگر بر ذات چیزی اطلاق شود منظورآن است که آن ذات به خودی خود موجودی حقیقی است و مصداق حقیقی آن، ذاتباری تعالی است؛ چرا که، زوالوعدمدروی راه ندارد.۶۴

همچنینصاحبنظرانمعتقدندبهطورکلی حق، شاملهمهخیراتوآنچهانجامدادنشلازماستمی‌شود؛۶۵ و همه خیراتازتوحیدخداوندواطاعتاوگرفتهتاتبعیتازرسولانالهی و نیززهددردنیاورغبتدرآخرتازمصادیقآنبهحسابمی‌آید.۶۶

درباره اهمیت مفهوم حقگفتهشدهاستهرقدرهرعملمشتملبرحقباشدبههماناندازهاعتباروارزشداردودارای ثقل است، درقیامتنیزاعمالبا «حق» سنجیده می‌شود و وزن هر عملی به مقدارحقی است که در آن است.۶۷

و «عدل» در لغت به معناى «میانه‌روى» واجتنابازافراطوتفریطاست.۶۸درباره جایگاه عدل وعدالتدرکلاموحیگفتهشدهاستعدلآنجا که به توحید یا معاد مربوط می‌شودنوعی «جهانبینی» استکهبهنگرشانسانبههستیوآفرینششکلخاصیمیدهد، آنجا که به نبوت و تشریع و قانون مربوط می‌شود یک «مقیاس» و «معیار» قانونشناسیاست، آنجا که به امامت و رهبری مربوط می‌شود یک «شایستگی» است، آنجاکهپایاخلاقبهمیانمیآیدآرمانیانسانیاستو آنجا که به اجتماع کشیده می‌شود یک «مسئوولیت» است.۶۹

درزمینهاهمیتعدالتاجتماعیازمنظرقرآنکریمنیزهمینبسکهدراینکتابآسمانی، عدالتاجتماعییکیازهدفهایبعثتانبیاءبرشمردهشدهاست.۷۰

همچنین، عدل از دیدگاه حضرت علی (ع) جوهرایمان، بالاترینموهبتوبهترینفضایل، قویتریناساسوبنیانهستیوزندگی، بهترینسیستمبرایحاکمیتوفرمانرواییومفیدبهحالعموممردماست.۷۱

باتوجهبهتاکیداتفراوانونکاتاساسیومبناییکهدرآیاتقرآنو متون تفسیری و دینی درباره دو موضوع حق و عدل مشاهده می‌شود شاید بتوان گفت «حقمحوریوعدالتگرایی» ازمبناییترینوکلیدیترینمفاهیمکلاموحیبهشمارمی‌رودوبههمیندلیلدراینپژوهشبعنوانیکیازسهاصلاساسیآموزه‌‌‌‌‌های اخلاقیقرآندرنظرگرفتهشدهاست.

نمودار تغییر قیمت