google-site-verification=BXEvBwgLLf1nLiquuSvKhxvUxKLBypmdr_JSue2w7Js
menuordersearch
oumghandisheh.ir

میانگینپذیری جبرهای باناخ , 80 صفحه، 1351 کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، شابک: 9786222094775،نویسنده: آزاده رباط جزی، ناشر : انتشارات نظری

مشاهده سبد خرید

تومان
linkedininstagraminstagramaparatlenzorpinterestcloobtwiter
اندیشه خود را ماندگار کنید 02188102775
heder
میانگینپذیری جبرهای باناخ
مدل کالا
80 صفحه، 1351 کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، شابک: 9786222094775،نویسنده: آزاده رباط جزی، ناشر : انتشارات نظری
تصاویر بیشتر
میانگینپذیری جبرهای باناخ
(0)
(0)
80 صفحه، 1351 کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، شابک: 9786222094775،نویسنده: آزاده رباط جزی، ناشر : انتشارات نظری
وضعیت کالا : موجود
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
6,400 تومان
معرفی کوتاه

کتاب میانگین پذیری جبرهای باناخ توسط آزاده رباط جزی به تحریر درآمده است.

در این کتاب ساختار فضای باناخLMIp(A) (1≤p<∞) روی فضای باناخA و مجموعه اندیس‌گذارI معرفی شده است و سپس شرط لازم و کافی برای اینکهLMIp(A) یک جبر باناخ باشد را به دست آورده و میانگین‌پذیری آن بررسی می شود.

در ادامه میانگین‌پذیری دوری و میانگین‌پذیری ضعیف جبرهایl1-مون را سرشت‌نمایی کرده و در حالت خاص نیم‌گروه‌های ماتریسی ریس، برهان جدیدی از نتیجه مطرح شده توسط بلک مور "جبر نیم‌گروهی از نیم‌گروه ماتریسی ریس میانگین‌پذیر ضعیف است" ارائه می شود. همچنین میانگین‌پذیری کنز جبرهایl1-مون با ماتریس ساندویچ مربعی و جبرهای نیم‌گروهی از نیم‌گروه ماتریسی ریس بررسی خواهد شد.

این کتاب شامل پنج فصل است. فصل اول به بیان مفاهیم اولیه و مقدماتی اختصاص دارد که در فصل­های بعدی مورد استفاده قرار می­گیرند.

در بخش اول، از فصل دوم ساختار فضای باناخ LMIp(A) ( 1≤p≤2) را روی فضای باناخA بیان کرده و شرط لازم و کافی برای اینکه LMIp(A)یک جبر باناخ باشد بررسی می شود. در بخش دوم این فصل کاربردهای بخش اول را برای وقتی یک نیم گروه برندت است ارائه خواهد شد.

در فصل سوم میانگین پذیری جبرباناخ LMIp(A) ( 1≤p≤2)بیان شده است.

در فصل چهارم میانگین پذیری ضعیف و دوری جبرهای l1-مون بررسی می شود.

فصل پنجم شامل سه بخش است .اول میانگین پذیری کنز جبرهای باناخ بررسی می‌شود .در بخش دوم میانگین پذیری کنزجبرهای l1-مون و دربخش سوم میانگین پذیری کنز جبرهای نیم گروهی از نیم گروه های ماتریسی ریس بیان می شود.

 

بخشی از مطالب

تعریف: فرض کنیدA یک جبر باناخ وE یکA-مدول باناخ باشد. نگاشت خطی و کراندارD:AE را یک مشتق می‌گوییم هرگاه

 مجموعه‌ی تمام مشتق‌ها ازA بهE را باZ1(A,E) نمایش می‌دهیم.

تعریف:فرض کنیدA یک جبر باناخ وE یکA-دو مدول باناخ باشد و.xE نگاشت

                 

 یک مشتق است که به آن مشتق درونی گوییم.

مجموعه‌ی تمام مشتق‌های درونی ازA بهE را باB1(A,E) نمایش می‌دهیم.

نکته: واضح استB1(A,E) زیرفضایی ازZ1(A,E) است.

تعریف: فرض کنیدA یک جبر باناخ وE یکA-دو مدول باناخ باشد. فضایH1(A,E) را به صورت

تعریف می‌کنیم و آن را اولین گروه کوهومولوژی هاشیلدHocshchild A با ضرایب درE می‌نامیم.

 تعریف:یک جبر باناخA را میانگین پذیر گوییم هرگاه برای هرA-دو مدل باناخE،

H1(A,X')={0}، به عبارت دیگر، برای هرA-دو مدول باناخE، هر مشتقD:AX' درونی باشد.

تعریف: جبر باناخA میانگین‌پذیر ضعیف نامیده می‌شود هرگاهH1(A,A*)={0} باشد. به عبارت دیگر هر مشتقD:AA* درونی باشد.

 تعریف: فرض کنیدA یک جبر باناخ باشد. یک واحد تقریبی چپ (راست) برایA، تور(eλ)λ درA است که برای هرxA،

                                                                               

یک واحد تقریبی برایA، تور(eλ)λ درA است که هم یک واحد تقریبی چپ و هم یک واحد تقریبی راست باشد. همچنین یک واحد تقریبی (چپ-راست) برایA را کراندار گوییم هرگاهM>0 وجود داشته باشد به طوری که برای هرλ، eλM.

لم:فرض کنیدA یک جبر باناخ با عنصر همانیeλ باشد و 1p2. در این صورت گزاره‌های زیر هم‌ارزند:

1:LMIp(A)یک واحد تقریبی کراندار دارد.

2I:متناهی است.

نمودار تغییر قیمت
محصولات مشابه
بررسي ادله فقهي حرمت اسراف واحکام آنبررسي ادله فقهي حرمت اسراف واحکام آن6,500 تومان خرید کالا
+
_
104 صفحه، 231 کیلو بایت ، زبان فارسی، EPUB، شابک 9786222092795 نویسنده: افروز محمودیان، مریم اشتری ، ناشر : انتشارات نظری
104 صفحه، 231 کیلو بایت ، زبان فارسی، EPUB، شابک 9786222092795 نویسنده: افروز محمودیان، مریم اشتری ، ناشر : انتشارات نظری
این کوچه بن بست نیستاین کوچه بن بست نیست11,900 تومان خرید کالا
+
_
238صفحه، 996کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، شابک: 978-622-209-010-4 نویسنده : ابراهیم نوریان، ناشر : انتشارات نظری
238صفحه، 996کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، شابک: 978-622-209-010-4 نویسنده : ابراهیم نوریان، ناشر : انتشارات نظری
آزادآزاد7,000 تومان خرید کالا
+
_
104 صفحه ، 149 کیلو بایت ، زبان فارسی ، EPUB ، شابک 9786002894632 ، برومند شکری ، ناشر انتشارات نظری
104 صفحه ، 149 کیلو بایت ، زبان فارسی ، EPUB ، شابک 9786002894632 ، برومند شکری ، ناشر انتشارات نظری
 کتاب از ورامین تا بروجرد با ننه بی گل کتاب از ورامین تا بروجرد با ننه بی گل8,000 تومان خرید کالا
+
_
227 صفحه ، 535 کیلو بایت ، زبان فارسی ، EPUB ، شابک 9786002893383 ، نویسنده فوزیه کریمی ، ناشر انتشارات نظری
227 صفحه ، 535 کیلو بایت ، زبان فارسی ، EPUB ، شابک 9786002893383 ، نویسنده فوزیه کریمی ، ناشر انتشارات نظری
دفتر حسابداری ساختماندفتر حسابداری ساختمان7,000 تومان خرید کالا
+
_
92 صفحه ، 1682 کیلو بایت ، زبان فارسی ، EPUB ، شابک : 9786006168357 ، کمیل رودی ، ناشر انتشارات نظری ،
92 صفحه ، 1682 کیلو بایت ، زبان فارسی ، EPUB ، شابک : 9786006168357 ، کمیل رودی ، ناشر انتشارات نظری ،
مفاهيم اساسی بودجه ريزی با رويکرد عملياتی مفاهيم اساسی بودجه ريزی با رويکرد عملياتی 10,200 تومان خرید کالا
+
_
128صفحه، 966کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، شابک: 9786002891532نویسنده :خسرو اسفندیاری صفا، ناشر : انتشارات نظری
128صفحه، 966کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، شابک: 9786002891532نویسنده :خسرو اسفندیاری صفا، ناشر : انتشارات نظری
دل نوشته های مندل نوشته های من4,000 تومان خرید کالا
+
_
80 صفحه ، 171 کیلو بایت ، زبان فارسی ، EPUB ، شابک : 9786002890603 ، مژگان سیار رودسری ، ناشر انتشارات نظری ،
80 صفحه ، 171 کیلو بایت ، زبان فارسی ، EPUB ، شابک : 9786002890603 ، مژگان سیار رودسری ، ناشر انتشارات نظری ،
جهاد و دفاعجهاد و دفاع تومان خرید کالا
+
_
240 صفحه، 1549 کیلو بایت ، زبان فارسی، EPUB، شابک 9786002890153 نویسنده: جعفر حاج کریم نظری ، ناشر : انتشارات نظری
240 صفحه، 1549 کیلو بایت ، زبان فارسی، EPUB، شابک 9786002890153 نویسنده: جعفر حاج کریم نظری ، ناشر : انتشارات نظری
شهید محمد صدر اسوه مرجعیتشهید محمد صدر اسوه مرجعیت8,800 تومان خرید کالا
+
_
172 صفحه ، 1.2 مگا بایت ، زبان فارسی ، EPUB ، شابک: 9786002892669 ، محمد جواد گودینی، دکتر صلاح عبدالرزاق ، ناشر انتشارات نظری
172 صفحه ، 1.2 مگا بایت ، زبان فارسی ، EPUB ، شابک: 9786002892669 ، محمد جواد گودینی، دکتر صلاح عبدالرزاق ، ناشر انتشارات نظری
روابط عددی شگفت انگیز میان حروف ابجد و امام حسین (ع)روابط عددی شگفت انگیز میان حروف ابجد و امام حسین (ع)13,000 تومان خرید کالا
+
_
148 صفحه، 857 کیلو بایت ، زبان فارسی، EPUB، شابک 9786222093198 نویسنده: باقر آموزگار ، ناشر : انتشارات نظری،
148 صفحه، 857 کیلو بایت ، زبان فارسی، EPUB، شابک 9786222093198 نویسنده: باقر آموزگار ، ناشر : انتشارات نظری،